• - Obrazek 1

  • INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PIOTRA KULASIŃSKIEGO W TRZCIANCE

   INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

   DANYCH OSOBOWYCH RODZICÓW I UCZNIÓW

   SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM.PIOTRA KULASIŃSKIEGO W TRZCIANCE

    

   Zgodnie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane RODO), informujemy, że Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance  (dalej zwana Szkołą) jako Administrator Danych, przetwarza dane uczniów oraz rodziców uczniów         w związku z procesem rekrutacyjnym ale również w toku całej edukacji świadczonej przez placówkę.

    

   Niniejszym przekazujemy informację:

    

   o Administratorze Danych

   Administratorem Danych jest Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance

   Dane kontaktowe:

   Adres e-mail psptrzcianka@poczta.fm

   Numer telefonu 29 6794494

   Adres korespondencyjny    Szkoła Podstawowa im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance

                                               Trzcianka 147

                                               07-221 Brańszczyk

    

   o Inspektorze Ochrony Danych

   Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Szkole Podstawowej im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance  pełni wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD).  

   Z Inspektorem Ochrony Danych masz prawo kontaktować się w każdej sytuacji lub, gdy jakieś działanie związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych będzie budziło Twoje obawy, czy aby na pewno jest ono zgodne z przepisami prawa oraz czy przetwarzanie nie narusza Twoich praw i wolności. Najprostszym sposobem kontaktu będzie przesłanie zapytania na adres e-mail psptrzcianka@poczta.fm.

    

   o źródle pozyskania danych osobowych

   Dane osobowe uczniów oraz rodziców uczniów (rodziców/prawnych opiekunów, dalej: opiekunów), pozyskuje się bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą,  z zastrzeżeniem, że w przypadku danych osób niepełnoletnich, dane te pozyskiwane są od opiekunów, a które podawane są nam w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie ucznia do naszej szkoły lub wynikające ze świadczenia przez szkołę usług edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych czy pedagogicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz wynikające z korespondencji w związku z prowadzonym procesem rekrutacyjnym.

   o celu przetwarzania danych osobowych uczniów i rodziców uczniów

   Dane osobowe uczniów jak i opiekunów będą przetwarzane w celu:

   • rozpatrzenia wniosku (proces rekrutacji) o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wynikającymi z Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.,
   • realizacji zadań ustawowych w zakresie świadczenia usług dydaktycznych, opiekuńczych
    i wychowawczych wynikających z Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. oraz Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r.,  
   • świadczenia odpłatnych usług dodatkowych na rzecz uczniów w związku z podpisaną umową np. żywienie,
   • wewnętrznych celów administracyjnych Szkoły, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego szkoły,
   • zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz ochrony dla mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Szkołę na szkodę, poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny), zgodnie z art. 108a Ustawy prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r.,
   • marketingu i promocji w/w szkoły; w tym prowadzenia konkursów, promocji osiągnięć
    i utrwalania pozytywnego wizerunku Szkoły, promowanie osiągnięć edukacyjnych, wychowawczych uczniów i współpracy z rodzicami.

    

   o podstawach legalności przetwarzania wskazanych danych osobowych

   Dane osobowe ucznia oraz opiekuna przetwarzamy na określonej przesłance legalności, w zakresie:

   • realizacji zadań wynikających z przepisów prawa na podstawie obowiązujących ustaw zgodnie z art. 6 ust.1 lit c) oraz art. 9 ust. 2 lit b) RODO,
   • zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
   • dochodzenia należności w uzasadnionych przypadkach na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
    f) RODO,
   • zapewnienia przejrzystości w przypadkach wykrywania i zapobiegania nadużyć oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów oraz mienia szkoły na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. f) RODO,
   • nauki prawidłowego kształtowania zachowań społecznych uczniów; Szkoła na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO będzie wykorzystywała dane identyfikacyjne takie jak imię i nazwisko oraz wizerunek ucznia bez zgody opiekuna; wykorzystywanie to będzie odbywać się w ramach lokalnej społeczności szkolnej, na tablicach informacyjnych, w gazetce szkolnej i innych, co ma umożliwić kształtowanie prawidłowych postaw relacji międzyludzkich,
   • w pozostałych przypadkach dane uczniów oraz opiekunów przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

    

   o zakresie przetwarzania danych osobowych

   Przetwarzamy dane osobowe uczniów oraz opiekunów w następującym zakresie:

   Lp.

   Podmiot danych

   Kategorie danych

   1

   Dane ucznia

   • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w sytuacji braku nadania numeru PESEL, seria i numer innego dokumentu tożsamości,
   • dane dotyczące potrzeb wychowawczo-edukacyjnych takich jak: opinie i orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych, informacje dotyczące sytuacji wychowawczych, stanu zdrowia, nawyków żywieniowych (dieta), a także inne dane istotne
    z punktu widzenia Szkoły oraz rodziców w celu właściwego zapewnienia potrzeb wychowawczo-edukacyjnych,
   • dane dotyczące przebiegu edukacji takich jak: oceny, zachowanie, frekwencja, plan zajęć, data rozpoczęcia i zakończenia nauki oraz data i przyczyna opuszczenia szkoły, a także inne informacje dotyczące postępów i problemów edukacyjnych, przyznanych nagród i kar, itp.,
   • dane dotyczące aktywności i wyników ucznia osiągniętych w konkursach, zawodach szkolnych
    i międzyszkolnych oraz innych wydarzeniach,
   • wizerunek ucznia, zarejestrowany przez system monitoringu oraz w wyniku prowadzonej dokumentacji fotograficznej i video ze szkolnych uroczystości, zawodów i innych wydarzeń organizowanych przez Szkołę.

   2

   Dane opiekunów ucznia

   • dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, adres zamieszkania (jeśli jest innych niż adres zamieszkania ucznia),
   • dane kontaktowe: numer telefonu i adres poczty elektronicznej (adres e-mail), adres do korespondencji,
   • inne dane wynikające ze składanych przez opiekunów w trakcie trwania nauki ucznia pism i wniosków w tym informacji o: wielodzietności, stanu zamożności
    i dochodach w przeliczeniu na osobę w rodzinie, itp..

    

    

    

   o odbiorcach danych osobowych

   Dane osobowe uczniów oraz opiekunów w związku z wykonywaniem przez Szkołę zadań wynikających z przepisów prawa i realizacji interesu publicznego mogą zostać udostępnione innym jednostkom organizacyjnym w ramach sprawowania władzy przez jednostkę samorządu terytorialnego, innym organom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz organy administracji centralnej np. NIK, Urząd Skarbowy, ZUS, itp.

   Dane osobowe mogą również zostać udostępnione podmiotom zewnętrznym (dalej: dostawcom usług), których usługi wykonywane na rzecz Szkoły wiążą się z prawem dostępu do danych osobowych:

   • firmom utrzymującym i serwisującym Szkolne serwery informatyczne,
   • kancelarii prawnej, która wspiera Szkołę w obszarze działalności,
   • firmie obsługującej Szkołę w obszarze systemu IT, w tym firmie serwisującej urządzenia informatyczne,
   • kurierom i poczcie polskiej w związku z przesyłaną korespondencją.

   Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców mających siedzibę w Państwach spoza obszaru EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

    

   o czasie przetwarzania danych osobowych

   Dane osobowe uczniów i opiekunów przechowywane są wyłącznie do osiągnięcia określonego celu, w tym:

   • dane osobowe zgromadzone w procesie rekrutacyjnym, przechowywane są przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
    i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem,
   • dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczeniem usługi edukacyjnej, pedagogicznej czy też opiekuńczo-wychowawczej oraz w związku z prowadzoną korespondencją przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa, które może być różne w zależności od podstawy prawnej obligującej Szkołę do przetwarzania określonych kategorii danych. Szczegółowe informacje dotyczące okresu archiwizowania określonych dokumentów można znaleźć w Szkole Podstawowej im.Piotra Kulasińskiego w Trzciance
   • dane osobowe, przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, przetwarzane są do osiągnięcia wskazanego w zgodzie celu lub do czasu wycofania udzielonej zgody.

    

   o prawach jakie przysługą osobie, której dane są przetwarzane

   Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. daje każdej osobie, której dane są przetwarzane szereg praw, o których warto wiedzieć:

   • Prawo do żądania usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) danych osobowych z systemów informatycznych oraz z akt. Prawo to zostanie przez Administratora zrealizowane, o ile nie spoczywa na Administratorze prawny obowiązek zachowania, a tym samym przetwarzania danych, pomimo skorzystania z prawa do bycia zapomnianym.
   • Prawo dostępu do swoich danych (żądania wydania kopii danych). Informujemy, że każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, w formie kopii danych zapisanych w powszechnie obowiązującym formacie.
   • Prawo do poprawy danych (aktualizacji danych). Każda osoba ma prawo do sprostowania i aktualizowania danych osobowych. Informujemy, że poprawienie danych nie spowoduje usunięcia danych przed dokonaniem aktualizacji, co związane jest z obowiązkiem zachowania spójności danych przetwarzanych przez Administratora w określonym celu.
   • Prawo do ograniczenia przetwarzania, w tym również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych powołując się na określoną sytuację. Informujemy, że wskazane prawo zostanie przez Administratora zrealizowane wyłącznie w sytuacji, gdy wykonanie określonej czynności nie jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa, które obligują Administratora do przetwarzania danych.
   • Prawo do przeniesienia danych z systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu trzeciego wyłącznie w sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do umowy, której wnioskujący jest stroną lub gdy wyraził na to zgodę, wówczas wskazane dane zapisane w powszechnie obowiązującym formacie zostaną przekazane innemu, wskazanemu  administratorowi.

   Uprawnienia, o których mowa powyżej można zrealizować osobiście składając pisemny wniosek
   w sekretariacie Szkoły.

   W sytuacji, gdy uznaliście Państwo, że naruszyliśmy powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych to każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi na działania Administratora Danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    

  • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

   UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

            3 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny – 2018/2019.  Pewnie wielu uczniów z żalem żegnało wakacje, bo jak zawsze trwały za krótko, ale mamy nadzieję, że znalazła się przynajmniej garstka takich, którzy do szkoły powrócili z radością choćby dlatego, aby spotkać koleżanki i kolegów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu szkoły pani dyrektor szkoły powitała wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Przedstawiła nowo zatrudnionych nauczycieli, wychowawców klas, przekazała informacje nt. organizacji pracy szkoły. Dyrektor szkoły odczytała list od Ministra Edukacji Narodowej. Minutą ciszy uczciliśmy tragiczne wydarzenia z 1939r. Potem uczniowie rozeszli się do sal na spotkania z wychowawcami. Największe emocje na pewno przeżywali pierwszoklasiści i nowi uczniowie z oddziału przedszkolnego. Trzymamy kciuki! Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego, a dla pesymistów mamy dobrą wiadomość – kolejne wakacje na pewno nadejdą!

  • UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 odbędzie się 3 września o godzinie 12.00

  • UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

   UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 - Obrazek 1 

    

   Dnia 22 czerwca 2018r.   odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/18. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru i odśpiewania hymnu. Następnie dyrektor szkoły przywitała przybyłych na uroczystość: Andrzeja Łapińskiego – Zastępcę Wójta Gminy Brańszczyk, grono pedagogiczne, pracowników szkoły,   rodziców i babcie, a przede wszystkim  uczniów.

   Podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego zostali wyróżnieni uczniowie, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym 2017/18.Wśród nich znaleźli się uczniowie z najwyższą średnią, finaliści konkursów, uczniowie, którzy uzyskali średnią 4,75 i powyżej, ze 100% i wzorową  frekwencją oraz reprezentujący szkołę na zewnątrz, w środowisku lokalnym, powiecie, województwie i kraju.        
   13  uczniów ze średnią ocen powyżej 4,75 odebrało świadectwa z wyróżnieniem. Za osiągnięcia w
   różnych dziedzinach rozwoju uczniowie zostali uhonorowani tytułami, zgodnie z obowiązującym systemem nagradzania uczniów  w naszej szkole.
   Agnieszka Kurowska uczennica kl.VI
   ze średnią ocen 5,45 została prymusem szkoły.
    Za osiągnięte wyniki w nauce potwierdzone sukcesami w licznych konkursach wiedzowych i artystycznych  uzyskała pięciokrotny tytuł Mistrza w kategoriach:   „MAŁY HISTORYK”, „PRZYRODNIK”,, , „MAŁY TECHNIK”,„INFORMATYK”, „MAŁY WOLONTARIUSZ”  otrzymała  z rąk  Zastępcy Wójta  Andrzeja Łapińskiego gratulacje  i nagrodę rzeczową ufundowaną przez Wójta Gminy Brańszczyk.    Agnieszka Kurowska rozpoczęła listę uczniów, którzy otrzymali stypendium za osiągnięcia w nauce/ nauce i sporcie. Tę grupę stanowią uczniowie klasy VI ze średnią ocen: Oliwia Nasiadka-5,36, Filip Zdziarstek-5,36, Karolina Pułaska- 5,27 i Zuzanna Zdziarstek-5,27.

   Statuetki  za szczególne osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich otrzymały dwie  uczennice kl.VI: Karolina Pułaska – laureatka- za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim  Konkursie  Plastycznym:„ Bezpiecznie na wsi mamy- upadkom zapobiegamy”, Agnieszka Kurowska – laureatka- II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ Historia polskich symboli narodowych: herby  hymny, chorągwie, flagi….”.   Zuzanna Zdziarstek  laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Popisz się talentem” odebrała  dyplom i  puchar laureata w kategorii  kl. IV-VII, jaki  przyznał 15 uczniom   z całej Polski organizator konkursu.

   Damian Komor– uczeń kl. V odebrał wyróżnienie i nagrodę za udział  w I edycji Wojewódzkiego Konkursu na plakat wywołujący radość dzieci „ O uśmiech dziecka”, którą przekazał  również organizator konkursu.

   Nagrody za osiągnięte wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre  zachowanie w kl.IV-VII otrzymali:

   KL.IV

     Mikołaj Kwiatkowski- śr.ocen 5,0    
   Jakub Marszał-
   śr.ocen 4,73  
   Kacper Zakrzewski-
   śr.ocen 4,64      
              

   Kl.V

   Maja Kania –śr.ocen - 4,91

   Damian Komor–śr.ocen -4,91

   Zuzanna Marszał–śr.ocen -4,91        
   Dawid Szymański- śr. ocen- 4,55
   Kl.VI

   Agnieszka Kurowska- śr.ocen -5,45

   Oliwia Nasiadka- śr. ocen-5,36

   Filip Zdziarstek- śr. ocen- 5,36

   Karolina Pułaska-śr. ocen-5,27

   Zuzanna Zdziarstek –śr. ocen-5,27
   Natalia Błońska-5,18 
   Zofia Zalewska-5,18 

    

   Kl.VII

   Sylwia Tryc–śr.ocen 5,14

   Martyna Zawistowska –śr. ocen -4,77.

    

   W klasach IV-VII tytuł Mistrza w następujących dziedzinach otrzymali:                                                                    MISTRZ PĘDZLA”- Karolina Pułaska uczennica kl.VI

   „MAŁY HISTORYK”-  Maja Kania, Damian Komor i Dawid Szymański -uczniowie   kl.V,   Agnieszka Kurowska, Oliwia Nasiadka i Filip Zdziarstek - uczniowie  kl.VI, Cyryl Sarbiewski   i Sylwia Tryc - uczniowie kl.VII                                                                                                        
    
   „RECYTATOR”-
   Zofia Zalewska- uczennica  kl. VI      
   „SŁOWIK”-
   Maja Kania- uczennica kl.V                                                                                
   MISTRZ ORTOGRAFII” -
   Damian Komor -uczeń  kl. V                                                                               „MISTRZ MATEMATYKI”- Zuzanna Zdziarstek, Filip Zdziarstek- uczniowie  kl. VI , Mikołaj Sępkowski- uczeń kl. V                                                           

    „MISTRZ SPORTU”- Zuzanna Marszał uczennica  kl.V i Maksymilian Bajor uczeń kl.VI                                „MAŁY WOLONTARIUSZ”- Agnieszka Kurowska, Oliwia Nasiadka- uczennice kl.VI i Martyna Zawistowska uczennica  kl. VII                                                                                                                                                  „MISTRZ JĘZYKA ANGIELSKIEGO” - Zuzanna Zdziarstek ucz. kl.VI        
   „PRZYRODNIK”-
   Agnieszka Kurowska,Oliwia Nasiadka i Zuzanna Zdziarstek- uczennice  kl. VI   
   „INFORMATYK”-
   Marcin Sztorc- uczeń  kl. VII  oraz uczennice klasy VI- Agnieszka Kurowska, Karolina Pułaska i Oliwia Nasiadka
    
   Tytuł „ Najlepszy Czytelnik” w kl. IV-VII otrzymała Sylwia Tryc.

                                                              
   Gratulacje  za wysokie wyniki w nauce i zachowaniu swych dzieci odebrali rodzice uczniów kl.IV-VII:  Mirosława i Ryszard Kurowscy, Justyna i Jarosław Pułascy, Jolanta i Paweł Nasiadka, Andrzej i Elżbieta Zdziarstek, Beata i Jacek Zdziarstek, Monika i Arkadiusz Kania, Agata i Dariusz Komor, Katarzyna i Adam Marszał, Hanna i Tadeusz Błońscy, Mariola i Zbigniew Zalewscy, Emilia i Sylwester Kwiatkowscy, Jolanta i Arkadiusz Zawistowscy,  Iwona i Krzysztof Tryc.   

    

   Za 100% frekwencję  w ciągu roku szkolnego 2017/18 dyplom i nagrodę otrzymał uczeń  klasy I-Dawid Wiśniewski, zaś za wzorową frekwencję   uczennica   kl.V- Patrycja Oleksiak, uczennica klasy III- Natalia Oleksiak i uczennica klasy VI- Oliwia Nasiadka.  
    

   5 dzieci z oddziału przedszkolnego otrzymało nagrody w postaci książeczek i dyplomów.                                         

   W klasie 0 miano: „ MISTRZ PĘDZLA”, „ RECYTATOR”  przyznano Hannie Wawrzyniak, zaś tytuły: „ MISTRZ SPORTU” i „NAJLEPSZY CZYTELNIK” otrzymała Nela Sarbiewska. Wzorową koleżanką w kl. „0” została Hanna Wawrzyniak.

    

   10 uczniów klas I– III otrzymało nagrody książkowe za wyniki w nauce i zachowaniu:
   Klasa I

   Maja Sadowska, Dawid Wiśniewski i Eryk Zawadzki

   Klasa III

   Gabriela Zdziarstek, Kornelia Żabik, Weronika Szerzeń, Kuba Wiśniewski, Damian Czajkowski,  Szymon Błoński,  Wiktoria Urbaniak

   Miło mi poinformować, iż w kategorii klas II-III zespół Owocniaki zajął 10 miejsce i otrzymał nagrodę GRAND PRIX w VIII edycji projektu: „ Zdrowo jem, więcej wiem” . Nagrody   i dyplomy  18 uczniom  kl.III  przekazane zostaną w nowym roku szkolnym 2018/19 przez organizatora konkursu.  Za udział w Gminnym Konkursie Plastycznym: „ Profilaktyka w Twoim sklepie” nagrody odebrali uczniowie: Amelia Sępkowska i Dominik Kuczyński.

    

   W klasach I- III tytuł: „SŁOWIK” otrzymała Wiktoria Urbaniak- uczennica kl.III, „MAŁY HISTORYK” – Paweł Marszał i Karol Ignacy Łapiński- uczniowie  kl.I, „RECYTATOR”   -  Gabriela Zdziarstek- uczennica kl.III, „MISTRZ ORTOGRAFII”- Kornelia Żabik - uczennica kl.III, „MISTRZ SPORTU” w kat. dziewcząt kl. I-III otrzymała Lena Budnicka-uczennica  kl. I, zaś tytuł „MISTRZ SPORTU” w kat. chłopców otrzymał uczeń z kl.III- Kacper Bajor.                                                                                                                  

   W każdym zespole klasowym przyznano tytuły w kategorii:„Wzorowy kolega/ wzorowa koleżanka”. To zaszczytne miano i nagrody otrzymali następujący uczniowie:  Lena Budnicka–kl.I, Natalia Oleksiak-kl. III, Mikołaj Kwiatkowski - kl.IV, Zuzanna Marszał- kl. V, Filip Zdziarstek- kl. VI i Szymon Rosłoniec –kl.VII.

   Tytuł „ Najlepszy Czytelnik” w kl. I-III otrzymali: Weronika Szerzeń, Maja Sadowska

   Nagrody książkowe ufundowane zostały przez Radę Rodziców.

   Dyplomy za osiągnięte wyniki w czytelnictwie otrzymali również uczniowie kl.”0”-VII z rąk pani bibliotekarki Anety Wyszyńskiej.

   GRATULACJE kieruję jeszcze raz do nagrodzonych laureatów i wyróżnionych w konkursach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim, a także uczniów naszej szkoły, którzy  brali udział w licznych zawodach sportowych. Niejednokrotnie odnosili sukcesy.

     

    Już tradycyjnie, podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego część artystyczną prezentują uczniowie kl.III.  W wierszach i piosenkach zaakcentowali różne sposoby spędzania wakacji.      W szczególny sposób podkreślili  ważne zasady dotyczące bezpiecznych wakacji, które opanowali pod okiem wychowawcy Bożeny Tarcickiej.

         Zakończenie roku szkolnego to szczególna okazja, by przekazać podziękowania Nauczycielom     
    i  Rodzicom, którzy z zaangażowaniem dzielą szkolne sukcesy i niedole życia szkolnego, czynnie włączają się w organizację uroczystości i podejmowane działania w zakresie wolontariatu. Pamiętają o tym, że tylko współpraca szkoły i rodziny może być gwarancją prawidłowego wychowania. Tylko wspólne działanie pomoże osiągnąć najlepsze efekty. Nie zabrakło podziękowań dla całej społeczności szkolnej od Samorządu Gminy Brańszczyk, które przekazał obecny na uroczystości Pan  Andrzej Łapiński-Zastępca Wójta Gminy, Dyrektora szkoły, Rady Rodziców i  Samorządu Uczniowskiego.

   Grono pedagogiczne podejmując zadania stawiane współczesnej szkole zaspakaja oczekiwania   i przyczynia się do rozwijania zdolności twórczych, talentów i indywidualnych zainteresowań uczniów. Dziękuję  nauczycielom  za podejmowanie inicjatyw sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi  uczniów, przyczyniających się do podwyższania jakości pracy szkoły.

   Za wspieranie działań szkoły podziękowania kieruję do organu prowadzącego, przyjaciół    i partnerów szkoły, Rady Rodziców; przewodniczącej – Jolanty Nasiadka, z-cy przewodniczącej- Justyny Sarbiewskiej , skarbnika – Elżbiety Zdziarstek i sekretarza- Małgorzaty Kuchty.

   Słowa podziękowania kieruję do TYCH PAŃSTWA, którzy w różny sposób przyczynili się do owocnej współpracy z naszą placówką, by mogły być w pełni zrealizowane zadania z zakresu bezpieczeństwa, wychowania i opieki.                                                   

    

    

   Rok szkolny 2017/18 został ogłoszony „ ROKIEM  DLA NIEPODLEGŁEJ”. Nasza placówka zrealizowała wiele zadań w tym zakresie. Efekty naszej pracy są następujące: otrzymaliśmy CERTYFIKAT , który potwierdza udział uczniów naszej szkoły w realizacji projektu pod nazwą: „ Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego”. Prezes Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego napisała do nas, cyt: „ ….z wielką radością przekazujemy pierwsze egzemplarze Waszej pracy-publikację pt. „Miejsce urodzenia. Historie lokalne spisane przez uczestników Akademii Młodego Obywatela Jana Karskiego 2017”……. Drodzy uczniowie, gratuluję ! Zrobiliście coś ważnego i potrzebnego. W dorosłym życiu będziecie mogli wrócić do tej publikacji, w której utrwalone przez Was relacje zostaną zachowane na zawsze. Po Waszą książkę, przechowywaną w Bibliotece Narodowej w Warszawie, każdy będzie mógł sięgnąć zarówno dzisiaj, jak i za sto lat. Jesteśmy zaszczyceni, że mogliśmy z Wami zrealizować nasz projekt”. Kolejnym przykładem są osiągnięcia uczniowskie w konkursach   o tematyce historycznej: II, VI miejsce  w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „ Historia polskich symboli narodowych: herby  hymny, chorągwie, flagi….”, II miejsce w Gminnym Konkursie Historycznym: „ Nasza Niepodległa 1918-2018”, VI miejsce w  II Ogólnopolskim Konkursie Historycznym: „ Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne 1939-45”, II i III miejsce w kategorii klas 0-III  w  V Konkursie Historycznym: „ Żołnierze Wyklęci”.

   Kolejnym działaniem  naszej szkoły w tym zakresie była organizacja spotkania wielkanocnego pod hasłem:  „ Naród żyje i istnieć nie przestaje, dopóki zna i pielęgnuje swoje obyczaje” dla uczniów  i nauczycieli szkół podstawowych, przedstawicieli organu prowadzącego, przyjaciół szkoły, a także środowiska lokalnego.  Uczciliśmy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych  akademią pod hasłem: „ Żołnierze Wyklęci cześć Waszej Pamięci”. Czterokrotnie wzięliśmy udział w  przedsięwzięciach pod hasłem: „ Bieg dla Niepodległej”.

    W kwietniu uczniowie klas starszych uczestniczyli w  XV Międzynarodowych Biegach Przełajowych Ireny Szewińskiej  w ramach programu: „ W hołdzie Niepodległej”, w maju cała społeczność szkolna wzięła udział w  „Biegu dla Niepodległej”. Uczciła w ten sposób 12 rocznicę nadania szkole imienia i sztandaru , w którym uczestniczyły razem z nami autorki książeczek dla dzieci: Barbara Szelągowska i Monika Jędrychowska oraz panie bibliotekarki: Marta Gołębiewska- Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku oraz Aneta Wyszyńska z Filii Biblioteki w Trzciance. W maju uczniowie kl. 0-III  wzięli udział w Gminnych Biegach Przełajowych, a w czerwcu   dzieci z oddziału przedszkolnego w uroczystości: „ Przedszkolaki dla Niepodległej”.  Uczniowie klas starszych uczestniczyli w Parafiadzie :„ Młodzież dla Niepodległej”. W naszych wspomnieniach zapisały się wycieczki w ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości: „ Podróż przez ojczyste dzieje”, gdzie dzięki Panu Wójtowi Gminy Brańszczyk poznaliśmy historię gminy Brańszczyk, wycieczka  uczniów klasy siódmej wraz ze swoimi rówieśnikami z czterech szkół z gminy Brańszczyk do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.  Grupa 15-osobowa uczestnicząca  w wycieczce 5-dniowej nad morze wraz z uczniami ze szkół z Knurowca i Turzyna odwiedziła miejsca historyczne, takie jak: Grunwald, Westerplatte, Zamek w Malborku, najważniejsze zabytki Gdańska, Gdyni, Sopotu i Fromborka. Uczniowie klas starszych uczestniczyli w festynie na 100-lecie odzyskania  przez Polskę niepodległości, której organizatorem była Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Wyszkowie.

    

   Realizowaliśmy zadania wynikające z podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa. Pracowaliśmy nad podniesieniem jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.  Efektem są osiągnięcia naszych uczniów w konkursach o takiej tematyce.

   W Międzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny” nasza szkoła uczestniczy od wielu lat. W roku szkolnym 2017/18 w zabawie z MATEMATYKĄ uczestniczyło 14 uczniów z kl. IV-VII.  Najwyższy wynik  w naszej szkole osiągnęli: Zuzanna Zdziarstek i Filip Zdziarstek –uczniowie klasy VI  oraz Mikołaj Sępkowski - uczeń klasy V, zajmując IV miejsce w II Konkursie Matematyczno-Informatycznym  im. Jerzego Różyckiego. Wymienieni uczniowie  zmagając się  z „ Królową Nauk” zasłużyli na tytuł: „ Mistrz Matematyki” w  kategorii klas  IV-VII. Uczniowie klasy VI wzięli udział w IV Turnieju Wiedzy o Lesie, którego organizatorem było Nadleśnictwo Wyszków. Wśród 20 zespołów ze  szkół podstawowych powiatu wyszkowskiego  zespół w składzie; Agnieszka Kurowska, Zuzanna Zdziarstek, Oliwia Nasiadka zajął III miejsce, zaś Natalia Błońska, Filip Zdziarstek i Zofia Zalewska tworzyli drugi  zespół, który wziął udział w turniejowych zmaganiach.  Osiągnięcia uczniowskie i zaangażowanie  w dziedzinie przyrody  pozwoliło przyznać tytuł : „Przyrodnik”, na który w kategorii klas IV-VII zasłużyli: Agnieszka Kurowska, Oliwia Nasiadka i Zuzanna Zdziarstek, Tytuł: „Informatyk” otrzymał Marcin Sztorc- uczeń klasy VII i uczennice klasy VI; Agnieszka Kurowska w kategorii znajomości programu graficznego do tworzenia animacji Pivot Animator oraz Karolina Pułaska i Oliwia Nasiadka w kategorii znajomości programu  Paint.

    

    

                                                                                                                     Honorata Pękul

                                                                                                                    Emila  Knochowska

    

    

    

  • ROK SZKOLNY 2017/2018 - ROKIEM DLA NIEPODLEGŁEJ

   Podejmowane działania i przedsięwzięcia związane z Rokiem dla Niepodległej

    

   Udział w uroczystości  religijno- patriotycznej

   78 rocznica pobytu mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w Porębie

   Program uroczystości:

   - koncert pod muralem pn. „ Niepokonanej – pieśni i ballady…”

   w wykonaniu artystów,

   - inscenizacja wjazdu szwadronu mjr Hubala,

   - Msza Święta w intencji Obrońców Ojczyzny,

   - rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Hubal w moich oczach”,

   - musztra paradna,

   - spotkanie z autorem książki pt. „Gdzie spoczywa Hubal?” - Prezesem Stowarzyszenia „Wizna 1939”

   Uczestnicy:  uczennica klasy VI i 5 uczniów  klasy VII  wchodzących   w skład pocztu sztandarowego, laureaci konkursu wraz z opiekunami, dyrektor szkoły.

    

   Osiągnięte wyniki w konkursie przez naszych uczniów:

   II kategoria klasy IV-VII: I miejsce- Dawid Szymański klasa V; I miejsce- Martyna Zawistowska klasa VII

    

   Udział w projekcie: Akademia Młodego Obywatela im. Jana Karskiego

   Projekt ten miał na celu zapoznać uczniów z demokratycznym dziedzictwem i wielokulturową tradycją Rzeczypospolitej oraz kształtować postawę młodego Polaka, świadomego swoich praw   i obowiązków. Został opracowany w duchu uniwersalnych wartości reprezentowanych przez patrona fundacji tj. poszanowanie godności   i praw człowieka, propaństwowości, wiary, empatii i odwagi cywilnej. Pobyt uczniów w stolicy zaczął się od spotkania w siedzibie Fundacji Edukacyjnej Jana Karskiego, która była inicjatorem i organizatorem całego przedsięwzięcia. W siedzibie uczniowie poznali prezes Fundacji, która przybliżyła uczniom postać Jana Karskiego oraz wyjaśniła przyczyny powstania Fundacji jego imienia. Odbyło się także spotkanie integracyjne z innymi uczestnikami projektu. Następnego dnia dzieci odwiedziły budynek Sejmu RP, któremu towarzyszył wykład o historii   i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Kolejnym punktem programu były warsztaty interaktywne, zatytułowane: „Co to znaczy być patriotą - współczesny wymiar obywatelstwa” oraz „Reportaż po sąsiedzku - czego nie wiemy o historii swojego regionu?”. Dzień zakończył się projekcją filmu poświęconego Janowi Karskiemu, emisariuszowi Polskiego Państwa Podziemnego, bohaterowi pragnącemu powstrzymać Holokaust, jego walce, odwadze  i poświęceniu w dążeniu do wolności. Film zrobił na uczniach ogromne wrażenie. Atrakcją kolejnego dnia było zwiedzanie Pałacu Prezydenckiego. Uczniowie mogli bezpośrednio doświadczyć atmosfery miejsca, w którym zapadają najważniejsze decyzje w państwie, obejrzeć historyczny już „Okrągły Stół”, znaleźć się w miejscach znanych im dotąd tylko z telewizji. W dalszej części dnia grupa odwiedziła Muzeum Narodowe, w którym uczestniczyła w lekcji poświęconej dziedzictwu narodowemu Polski. Podczas zajęć wspólnie analizowano monumentalne dzieło Jana Matejki pt. „Bitwa pod Grunwaldem” oraz podziwiano fotograficzną dokładność dzieł Canaletta i wielu innych

   twórców. Ostatni dzień przeznaczono na spotkanie z przedstawicielami  czterech religii. W Synagodze im. Nożyków uczniowie spotkali się    z naczelnym rabinem Polski; w Cerkwi św. Marii Magdaleny dowiedzieli się bardzo dużo o religii prawosławnej. Dzieci odwiedziły także kościół ewangelicko – reformowany w Warszawie, gdzie wysłuchały prelekcji  o historii powstania kościoła protestanckiego. Na koniec miało miejsce również interesujące spotkanie z księdzem prałatem, proboszczem parafii bł. Edwarda Detkinsa w Warszawie.

    

   Wyjazd ten był dla dzieci doskonałym doświadczeniem. Możliwość poznania nowych interesujących miejsc oraz spotkania ciekawych ludzi sprawiła, że to wydarzenie – jak same twierdzą – pozostanie na długo   w ich pamięci. Uczestnicy wyjazdu  są wdzięczni  Fundacji Edukacyjnej     im. Jana Karskiego za zaproszenie i sfinansowanie naszego czterodniowego pobytu w Warszawie.  Po powrocie na zajęcia  do szkoły  uczniowie  mieli  do wykonania zadanie specjalne. Przeprowadzili  wywiady  z najstarszymi  mieszkańcami  naszej miejscowości, babciami     i  dziadkami.  Ich prace zostały przesłane  do Fundacji, będą tworzyć zbiór opowieści o lokalnej historii i tożsamości.

    

    

   UDZIAŁ w II  Ogólnopolskim  Konkursie Historycznym:                                                                          „ Historia II wojny światowej: Polskie Państwo Podziemne  1939-1945”

   Test odbył się na terenie szkoły, pisała go   uczennica  klasy siódmej. Kartę odpowiedzi  oraz 2 prace plastyczne w tej kategorii  wraz  z imiennymi listami uczestników zostały odesłane na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu w dniu 24 listopada 2017 roku  celem  sprawdzenia  i oceny prac.

   Tematem pracy było Polskie Państwo Podziemne, związane z nim wydarzenia oraz postaci historyczne – uczeń mógł wykonać portret, zilustrować dowolnie wybrane wydarzenie związane z Polskim Państwem Podziemnym lub zaprezentować współczesne miejsca upamiętniające Polskie Państwo Podziemne np. pomniki, rzeźby, miejsca pamięci, itp.

    

   „ Podróż przez ojczyste dzieje”

    

   Uczniowie i nauczyciele udali się na wycieczkę do Brańszczyka.  Wzięli udział w niecodziennej lekcji historii, którą poprowadził dla nas Wójt gminy. Gospodarz naszego terenu przedstawił                     w ciekawy sposób  historię naszej małej Ojczyzny. Zwrócił uwagę na  ponad 800-letnią  historię miejscowości gminnych.  Bardzo dokładnie opisał herb gminy Brańszczyk. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się, iż za herb przyjęto tarczę o zielonym tle przedzieloną - po skosie od prawego górnego rogu - błękitnym falistym pasem symbolizującym rzekę Bug.    Na lewym górnym polu  znajduje się bocian z uniesionymi skrzydłami - z racji na liczne siedliska bocianów mieszczące się na terenie gminy. Natomiast na prawym dolnym polu umieszczony jest  złoty pastorał    i czerwona infuła ze złotym przepasaniem, które przypominają, że  w  XIII wieku  Brańszczyk należał do biskupów płockich (m.in. do znanego biskupa Dunina).  Pan Wójt przedstawił nam także  miejsca pamięci narodowej, bohaterów walk w obronie Ojczyzny, ważne wydarzenia, które miały miejsce. Przybliżył nam  postać Marii Żywirskiej, Jej życie i twórczość. W ten sposób   poznaliśmy sylwetkę Damy Puszczy Białej,  która się urodziła   i mieszkała w Brańszczyku. Obecnie  Skansen w Brańszczyku  nosi  Jej imię. Informacje Pana Wójta obrazowała nam prezentacja multimedialna. W  trakcie spotkania miała miejsce mini-debata, podczas której uczniowie zaproszeni do dyskusji zadawali pytania dotyczące naszej gminy  i miejscowości,   w której się uczą i mieszkają. Zadawali pytania związane     z historią gminy, samorządnością i demografią.  Uczniowskim marzeniem jest, by jak najszybciej została zakończona przebudowa drogi krajowej S-8.

   Uczestnicy spotkania  byli bardzo zadowoleni  z faktu, że znaleźli się na sali , gdzie podejmowane są bardzo ważne decyzje dla naszej gminy.

   W tym dniu obejrzeliśmy   w Skansenie wystawę poświęconą Marii Żywirskiej.  Odwiedziliśmy także  cmentarz parafialny. Zapaliliśmy znicze na grobie Patrona szkoły, Marii Żywirskiej, mogiłach żołnierzy poległych w okresie  II wojny światowej    i bohaterach wojny polsko-bolszewickiej z 1920 roku. Oddaliśmy cześć Tadeuszowi  Wagnerowi. Uczestniczyliśmy też  w Mszy Św. w intencji ks. Józefa Wojciechowskiego- przyjaciela naszej szkoły. Modliliśmy się z ks. dyrektorem Łukaszem Mikołajczykiem i mieszkańcami  w Domu Emeryta im ks. Orione  w Brańszczyku, w miejscu , gdzie mieszkał   i pracował  ks. Józef Wojciechowski.  

    

   1)Dzięki Wójtowi gminy Brańszczyk wzbogaciliśmy swoją wiedzę na temat historii  naszej małej Ojczyzny.

   2) Uczniowie czynnie uczestniczyli w mini-debacie z Wójtem gminy. 3)Pamiętaliśmy o Tych, którzy od nas odeszli.

    

   99 rocznica odzyskania  przez Polskę  niepodległości

    

   Akademia  rozpoczęła  się od wprowadzenia sztandaru szkoły   i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie klas starszych  przybliżyli młodszym kolegom i koleżankom  historię naszego kraju – czasów, gdy Polska straciła niepodległość i zniknęła na 123 lata z mapy świata.   Opowiadali o walce z zaborcami, patriotyzmie naszych przodków.  Słuchaliśmy o powstaniach listopadowym i styczniowym, które zakończyły się klęską. Apel był przedstawiony w  bardzo ciekawej formie.   Odświętny strój, przypięcie stworzonego  KOTYLIONU, wysłuchanie apelu  z prawdziwą  powagą  i  zaangażowaniem,   to szacunek dla historii  i dziejów naszego narodu, to współczesny wyraz patriotyzmu. Podkreślić należy, iż patriota  to nie tylko człowiek stający w obronie kraju podczas wielkich zagrożeń. Jest nim również osoba, która w codziennym życiu szanuje symbole narodowe, która pamięta    o ważnych dla kraju i jego historii wydarzeniach czy rocznicach.   Do  takiej grupy  ludzi  należą  uczniowie szkoły  jako najmłodsi  członkowie społeczności  naszej  małej Ojczyzny.

    

   99 rocznica Odzyskania Niepodległości połączona z Gminnym Konkursem Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej

    

   W programie:

   - Msza Święta za Ojczyznę z udziałem pocztów sztandarowych. Poczet sztandarowy naszej szkoły stanowili uczniowie kl. V – VII;

   - Konkurs organizowany przez Gminny Dom Kultury w Brańszczyku pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk.

   Uczniowie podzieleni na kategorie wiekowe śpiewali piosenki żołnierskie i patriotyczne. 

   Uczniowie naszej szkoły  wyśpiewali:

   I miejsce w kategorii klas I-III

   II miejsce w kategorii klas IV-VI

    

   Wycieczka szkolna do Warszawy dla klas III-VII

   Celem wycieczki było poznanie miejsc pamięci narodowej, kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego, rozwijanie poczucia przynależności do narodu, budowanie więzi emocjonalnych między Polakami, przygotowanie uczniów do świadomego, aktywnego   i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym kraju.

   Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Stadionu Narodowego z panią przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób opowiadała o obiekcie. Dzieci były w szatni, w której do meczu przygotowują się m.in. piłkarze polskiej reprezentacji narodowej. Oglądały pomieszczenia, gdzie zawodnicy rozgrzewają się przed wejściem na boisko oraz regenerują się po meczu. Wszyscy uczestnicy wycieczki byli zachwyceni stadionem, trybunami, szatnią piłkarzy, a także warunkami sanitarnymi. Niesamowitych wrażeń dostarczyła wizyta na tarasie widokowym w najwyższym dostępnym punkcie stadionu. Następnym punktem wycieczki było zwiedzanie  Muzeum Wojska Polskiego. Wędrując muzealnymi korytarzami poznawaliśmy historię kolejnych władców, zmieniającego się uzbrojenia i umundurowania  z danej epoki. Podziwialiśmy czołgi i samoloty    z czasów II wojny światowej.

    

   Realizacja projektu edukacyjnego ,,Legendy – cenna skarbnica pamiątek przeszłości”. Zaprezentowanie efektów własnej pracy.

   W ramach realizacji zadań projektowych odbyło się:                                                                                                                              - wspólne czytanie legend z różnych regionów,                                                                                                                               -  opowiadanie treści wybranych legend                                                                                                                                             - wykonanie plakatów do poznanych legend                                                                                                                                       - przekład intersemiotyczny do legend                                                                                                                                            - prezentacja indywidualnych prac na forum klasy                                                                                                                      - prezentacja prac uczniowskich na gazetce ściennej.        

          Celem zadań projektowych było  poznanie przez dzieci najpopularniejszych  legend polskich, a tym samym pogłębianie wiedzy o Polsce, jej kulturze, historii, zabytkach, o bohaterach,   a także ocalenie od zapomnienia tego, co stanowi naszą kulturę narodową. Po realizacji zadań uczniowie wiedzą, że podania  i legendy polskie są częścią kultury narodowej, wspaniałym źródłem wiedzy z dziedziny historii Polski, skarbnicą symboliki narodowej oraz wyznawanych wartości i tradycji. W dziecku potrafią rozbudzić wrażliwość, wyczucie piękna i wyobraźnię,    a zawarta w nich mądrość życiowa pozwala mu lepiej zrozumieć siebie i swoją tożsamość.      

    

            ,,Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli podróż przez Polskę pierwszych Piastów”

           Uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w żywej lekcji historii, która przybliżyła im okres między 965 i 1138 rokiem. Program zawierał scenki   z pokazami walk wojów średniowiecznych, również z udziałem uczniów. Publiczność mogła zobaczyć stroje  i uzbrojenie z tamtych czasów (kolczugi, hełmy, miecze, tarcze, topory). Za aktywny udział                                          w przedstawieniu uczniowie otrzymywali wybijane na bieżąco denary Bolesława Chrobrego. Była to żywa lekcja historii, która pomogła   z pewnością zapamiętać  wydarzenia i zrozumieć tamte czasy.                       

   Aktorzy podczas występu przekazali uczniom cenne informacje dotyczące kultury duchowej i materialnej dawnych Słowian .    Żywa lekcja historii przyczyniła się do utrwalenia w sposób przystępny dla  uczniów  informacji z okresu wczesnego średniowiecza.

                                                               

  • GMINNE ROZGRYWKI W RINGO

    GMINNE ROZGRYWKI W RINGO - Obrazek 1 14 czerwca w naszej szkole odbyły się Gminne Rozgrywki w Ringo pod patronatem Wójta Gminy Brańszczyk - Pana Mieczysława Pękula. Rozgrywki rozpoczęły się od wystąpienia Dyrektor Szkoły Pani Honoraty Pękul, która przywitała wszystkich uczestników oraz życzyła Im powodzenia. Dzieci z siedmiu szkół rywalizowały w dwóch kategoriach. W kategorii klas IV – VI zwyciężyła Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Białymbłocie, natomiast w kategorii Gimnazjum oraz klasy VII (rocznik 2004) najlepsza okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Piotra Kulsińskiego w Trzciance. Skład zwycięskiej drużyny tworzyli uczniowie klasy VII ( Oliwia Wróbel, Mateusz Pujer, Szymon Rosłoniec, Dawid Mejer), uczennica klasy VI- Karolina Pułaska oraz Zuzanna Marszał z klasy V. Najlepsze drużyny otrzymały medale oraz puchary za zwycięstwo, a także uzyskały awans do rozgrywek powiatowych, w których godnie reprezentowały Gminę Brańszczyk.

    

                                                                                     Tomasz Łyskawy

  • AKCJA ,,JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM"

    AKCJA ,,JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM" - Obrazek 1  8 czerwca nasza szkoła przyłączyła się do III edycji akcji czytelniczej organizowanej w całym  kraju pod hasłem „Jak nie czytam, jak czytam”. W ramach tej akcji klasy przygotowały plakaty promujące czytelnictwo, a klasa „0” przebrała się dodatkowo za postacie z bajek. O godz. 12.00 uczniowie szkoły wraz z nauczycielami wyszli na plac przed budynkiem, gdzie przez 15 minut relaksowali się przy wybranej przez siebie książce. Po upływie tego czasu wszyscy ustawili się w żywy obraz, tworząc uśmiechniętą buzię. Dla chętnych uczniów przygotowano dodatkowo stand fotograficzny, przy którym uczniowie mogli zrobić sobie zdjęcie wcielając się w postać kobiety i mężczyzny otoczonych ogromną ilością książek.

                                                                                                                Renata Samsel

    

  • UDZIAŁ UCZNIÓW W PARAFIADZIE W PORĘBIE

   UDZIAŁ UCZNIÓW W PARAFIADZIE W PORĘBIE - Obrazek 1

  • FESTYN RODZINNY

   FESTYN RODZINNY - Obrazek 1  Dnia 04.06.2018 w godzinach popołudniowych odbył się Festyn rodzinny. Jak zwykle o tej porze roku, ciepło, wielobarwność i zapach kwiatów oferowała nam sama przyroda, która pozwoliła świętować na łonie natury jedno  z najpiękniejszych świąt w kalendarzu szkolnym- Dzień Mamy, Taty i Dziecka.

   Na samym początku głos zabrała Pani Dyrektor Honorata Pękul witając przybyłych rodziców uczniów i dzieci, a także życząc wszystkim mile spędzonego  wspólnie czasu. W dalszej kolejności odbyła się część artystyczna, w której udział wzięli uczniowie, dzieci z oddziału przedszkolnego, nauczyciele. Jako pierwsze zaprezentowały się dziewczynki            z  kl. ,,0” ( Nela Sarbiewska i Hania Wawrzyniak) w piosence ,, Dbam o Zdrowie” napisanej w ramach udziału w IX Powiatowym Festiwalu Piosenki o Zdrowiu przez rodzica Panią Justynę Sarbiewską.. W kolejnej części wystąpili uczniowie kl. I : ( Lena Budnicka, Paulina Kuczyńska, Maja Sadowska, Oliwia Pujer, Paweł Marszał i Dawid Wiśniewski) z piosenką ,, Przez te gruszki zielone” opracowanej w ramach projektu edukacyjnego: ,, Zdrowo jem, więcej wiem” przez rodziców: Panią Justynę Zawadzką oraz Panią Iwonę  Pujer. Następnie  zaprezentowały się uczennice kl. V i VI z piosenką ,,SOS dla Zdrowia” Słowa piosenki zostały ułożone przez rodzica i nauczyciela jednocześnie Panią Mirosławę Kurowską. Część wokalną wykonała  Maja Kania, natomiast układ taneczny przedstawiły:  Patrycja Oleksiak, Zuzanna Marszał, Agnieszka Kurowska, Oliwia Nasiadka, Zosia Zalewska, Oliwia Kurowska. Uczennice z tym utworem zajęły III miejsce w IX Powiatowym  Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w kategorii szkół podstawowych zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wyszkowie w dniu 10 maja 2018 r.

   Nauczyciele przygotowali również specjalne zadania dla rodziców. Jednym z nich było wypicie szklanki soku cytrynowego z radosnym uśmiechem na twarzy. Wszystkim którym się udało otrzymali pamiątkowe ordery uśmiechu. Były to mamy: Katarzyna Kordowska, Justyna Sarbiewska, Dorota Oleksiak, Marta Wawrzyniak .W kolejnym zadaniu rodzic musiał wykazać się swoją kreatywnością i wyobraźnią, by z zasłoniętymi oczyma narysować wylosowane przez siebie hasło. Dziecko musiało natomiast jak najszybciej odgadnąć co przedstawia rysunek.

   Ostatnim punktem części artystycznej była inscenizacja ,, Rzepki’’ Jana Brzechwy. W rolę narratora wcieliła się Pani Dyrektor Honorata Pękul, a pozostałe role odegrali nauczyciele: rzepkę- Agata Komor, dziadka- Łucja Stosio, babcię- Ewa Szymańska, wnuczka- Bożena Tarcicka, pieska- Paulina Zglec, kotka- Ania Rozenek, kurkę- Marta Wyszomirska, gąskę- Emila Knochowska, bociana- Tomasz Łyskawy, żabę- Renata Samsel.  Rolę ostatniej postaci- kawki  odegrała uczennica kl. VII- Sylwia Tryc. Niespodzianka przygotowana przez grono pedagogiczne wywołała u wszystkich wiele radości i uśmiechu. Nie zabrakło gromkich oklasków oraz miłych komentarzy wśród rodziców i dzieci. O stroje wspomnianych postaci zadbali nauczyciele we własnym zakresie.

   Druga część festynu odbyła się na boisku szkolnym, gdzie przygotowane zostały różne stanowiska  sportowo –zręcznościowe. Każdy z zebranych mógł sprawdzić swoje siły  m.in. w: przeciąganiu liny, chodzeniu na szczudłach, skakaniu na dużej skakance, rzucaniu woreczkiem do celu, torze przeszkód, układaniu dużej jengi, tworzeniu dużych baniek mydlanych.

   W trakcie zabaw sportowych uczestnicy mogli również przyrządzić sobie kiełbaskę    z ogniska, ugasić pragnienie ulubionym napojem, a także ochłodzić się zimnym lodem. Poczęstunek został sfinansowany ze środków Rady Rodziców oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku.

   Zorganizowany Festyn Rodzinny okazał się ciekawym i udanym przedsięwzięciem zarówno dla zaproszonych rodziców, dzieci, jak i nauczycieli. Wspólnie spędzony czas całej społeczności szkolnej będzie miłym wspomnieniem na długi czas.

                                                                                          Marta Wyszomirska

        Renata Samsel

    

  • KINO OBJAZDOWE

   16 maja obejrzeliśmy film pt. ,,Fernando". Ta zabawna i urocza animacja bardzo nam się podobała. Fernando dorasta na farmie, która jest domem najsłynniejszych byków corridy. Marzeniem każdego małego byczka jest stanąć naprzeciwko torreadora. To jedyna wizja przyszłości dostępna za płotem. Tylko Fernando czuje, że walka na arenie nie jest jego żywiołem. Kiedy w widowisku ginie jego tata, rogacz pacyfista ucieka ze swojej zagrody i rozpoczyna nowe życie u boku przemiłej rodziny ogrodników. W wyniku splotu niefortunnych wypadków jako dorosły – i do tego wyjątkowo okazały – byk będzie musiał wrócić do zagrody, w której się wychował. I zaraz zostanie wyselekcjonowany do udziału w walkach w Madrycie. Będzie musiał przekonać kolegów z zagrody, by mu zaufali, odrzucili agresję. I uwierzyli w siłę wspólnoty w walce o marzenia, których do tej pory nie mieli nawet odwagi snuć.

  • UDZIAŁ W FESTYNIE KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WYSZKOWIE

       UDZIAŁ W FESTYNIE KOMENDY PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WYSZKOWIE - Obrazek 1  18 maja wzięliśmy udział w Festynie zorganizowanym przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wyszkowie na 100 lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. W programie strażacy przygotowali szereg atrakcji łączących edukację w zakresie bezpieczeństwa pożarowego z zabawą oraz pokazami  m.in. podanie prądu wody z sikawki dwucylindrowej, dwa tory wodne do tarcz, dmuchana zjeżdżalnia, przejście przez zadymiony namiot, przejście przez pianę gaśniczą, nauka sztucznego oddychania, pokaz ratownictwa technicznego.

    

  • ,,CZYTANIE POD CHMURĄ"

    ,,CZYTANIE POD CHMURĄ" - Obrazek 1Czytanie pod chmurą”   W dniu 24 mają 2018r. odbyła się lekcja biblioteczna na łące na terenie Szkoły Podstawowej w Trzciance w ramach „Tygodnia bibliotek”, który obchodzony jest w maju. Zaproszeni przez Panią bibliotekarkę uczniowie klasy VII wraz z wychowawczynią Panią E. Szymańską przeczytali przedszkolakom bajkę pod tytułem „Wśród łąk i pól”. Dzieci z wielkim zainteresowaniem wysłuchały bajki, a następnie odpowiadały na zadane im pytania. Po omówieniu treści tekstu udały się do Filii Gminnej Biblioteki w Trzciance w celu wykonania ilustracji do wysłuchanego utworu. Wiele radości sprawiło im wykonywanie prac plastyczno-technicznej, które przedstawiały owieczkę na łące. Ilustracje zostały wyeksponowane w sali przedszkolnej, aby mogli zobaczyć rodzice.

                                                                                                           Anna Rozenek

  • BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ

   BIEG DLA NIEPODLEGŁEJ - Obrazek 1  W dniu 11.05.2018r. odbył się w naszej szkole „ Bieg dla Niepodległej” z okazji uczczenia 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W biegu wzięli udział wszyscy uczniowie oraz grono pedagogiczne. Uroczystość rozpoczęła się wspólnym wyjściem do pomnika patrona szkoły Piotra Kulasińskiego, gdzie zostały zapalone znicze. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się na trasę biegu. Każda klasa wraz z opiekunem przebiegła symboliczne 100m, natomiast chętni uczniowie wzięli udział w biegu długim na dystansie 1918m upamiętniając datę odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość zakończyła się wystąpieniem Pani dyrektor, która podziękowała wszystkim uczestnikom za włożony trud i wysiłek w upamiętnienie tej jakże ważnej dla Polaków daty.

                                                                                                                       Tomasz Łyskawy

  • SPOTKANIE AUTORSKIE

   SPOTKANIE AUTORSKIE - Obrazek 1  11 maja odbyło się spotkanie z autorką książek dla dzieci Barbarą Szelągowską i ilustratorką Moniką Jędrychowską.  Panie bardzo ciekawie opowiadały o procesie powstawania książki, jaką drogę przechodzi aż trafi do czytelnika. Dzieci  poznały  różnorodne techniki ilustrowania książek. Pani Barbara Szelągowska ciekawie opowiadała o tworzeniu serii książek „Strach się bać”, a szczególnie o pierwszej części „ Siedem dreszczowych dni”. Spotkanie zakończyło się rozdawaniem autografów  i wspólną fotografią.

    

  • Jak obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole?

    Jak obchodziliśmy Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole? - Obrazek 1   We wtorek  8 maja  odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na wstępie na hasło „Baczność! Do hymnu!” odśpiewaliśmy „Mazurka Dąbrowskiego ”. Część artystyczna w wykonaniu starszych klas, rozpoczęła się krótką informacją o powstaniu Konstytucji 3 Maja. Przedstawione przez uczniów scenki   wzbogaciły naszą wiedzę historyczną o tym patriotycznym wydarzeniu. Później zaśpiewaliśmy „Witaj majowa Jutrzenko” tematycznie związaną z konstytucją. W apelu nawiązano do poszanowania naszych symboli narodowych: flagi, godła i hymnu.

   Apel budził uczucia patriotyczne wśród uczniów, w ciekawy sposób przedstawiał wydarzenia historyczne i teraźniejszość.

  • Podsumowanie III etapu projektu - ,,Zdrowo jem, więcej wiem"

  • GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY

   GMINNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ I STROIK ŚWIĄTECZNY - Obrazek 1   22 marca 2018 roku odbyła się uroczystość pod hasłem „Naród żyje i istnieć nie przestaje, dopóki zna i pielęgnuje swoje obyczaje”.  Po ciepłym przywitaniu gości przez panią dyrektor szkoły - Honoratę Pękul, wystąpili uczniowie klasy III. Wierszem i piosenką przybliżyli tradycje i zwyczaje wielkanocne związane z Niedzielą Palmową oraz Wielkanocą. Pięknie prezentowała się dekoracja wykonana z palm i stroików świątecznych wykonanych przez uczniów z terenu gminy Brańszczyk w ramach gminnego konkursu. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor oraz Wójt Gminy. Następnie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom. Dzięki udziałowi w konkursie uczniowie z pewnością pogłębili swą wiedzę na temat symboliki i znaczenia palmy w obrzędowości ludowej. Uczniowie mieli możliwość zaprezentowania własnych pomysłów i technik wykonania palm i stroików wielkanocnych oraz form ich zdobienia.

   Laureaci konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną:

    I miejsce ex aequo: Wiktoria Uzdowska - SP Poręba, Dawid Szymański - SP Trzcianka

    II miejsce ex aequo: Adrian Białobrzeski - SP Turzyn, Maja Kania - SP Trzcianka

    III miejsce ex aequo: Julia Łapińska - SP Nowe Budy, Michalina Maciejczuk - SP Brańszczyk.

    Wyróżnienia: Julia Wiśniewska, Aleksandra Wiśniewska - SP Nowe Budy,  Maja Wiśniewska, Natalia Uzdowska, Oliwia Wiśniewska, Daria Pyśk - SP Poręba,  Iga Rajchenbach - SP Brańszczyk,  Dawid Karamuz - SP Białebłoto,  Julia Borkowska - SP Turzyn,  Natalia Rosińska - SP Knurowiec,  Martyna Zawistowska, Sylwia Tryc, Maks Bajor, Damian Komor - SP Trzcianka

   Laureaci konkursu na najpiękniejszy stroik świąteczny:

   I miejsce ex aequo: Nikola Krzepicka - SP Turzyn,  Oliwia Roguszewska - SP Brańszczyk                                              II miejsce ex aequo: Oskar Styś - SP Nowe Budy,  Oliwia Pujer - SP Trzcianka                                                               III miejsce ex aequo: Aleksandra Mościcka - SP Brańszczyk,  Julia Tryc - SP Białebłoto Patrycja Roguszewska - SP Knurowiec                                                                                                                                                                  Wyróżnienia odebrali: Wiktoria Roguszewska - SP Nowe Budy, Julia Perzyna - SP Poręba, Paweł Ponichtera - SP Brańszczyk, Dawid Kurowski, Paweł Dobrzyński, Lena Miłkowska - SP Turzyn,  Aleksandra Kumak, Gabriela Teofilak - SP Knurowiec, Lena Budnicka, Karolina Karolewska, Gabriela Zdziarstek, Kornelia Żabik - SP Trzcianka

  • SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

   SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI - Obrazek 1

  • WIOSNY CZAS RADOSNY

      WIOSNY CZAS RADOSNY - Obrazek 121 marca, jak co roku, społeczność naszej szkoły świętowała pierwszy dzień wiosny. Przyświecało nam hasło: Wiosny dzień radosny! Każda klasa otrzymała instrukcję dotyczącą zabaw i konkurencji, do których musiała się przygotować. Trzeba było szybko przystąpić do pracy, bo czasu na wykonanie tego zadania było bardzo mało. Wszyscy pracowali bardzo solidnie, ponieważ kolejnym punktem naszego twórczego dnia była prezentacja zebranych pomysłów. Wszyscy uczniowie kl. I i III oraz IV-VII wraz z nauczycielami zebrali się na szkolnym korytarzu. Całą zabawę poprowadziła Mirosława Kurowska, witając wszystkich i zachęcając do wspólnej zabawy. Pierwsze zadanie, jakie miała przygotować każda grupa, to okrzyk na cześć Pani Wiosny. Wśród najciekawszych pomysłów można było usłyszeć m.in. takie powitania: ,,Witaj, Witaj Wiosno ma ! Żegnaj, żegnaj zimo zła”, ,,Wiosnę witamy, zimę żegnamy. Niech nam słońce przygrzewa, nasza radość i szczęście dojrzewa”, ,,Chociaż śnieg dziś popaduje, każdy z nas już wiosnę czuje!” Drugim zadaniem było dokończenie zdania: ,,Nasza klasa jest najlepsza bo…” Trzeba było podać 10 argumentów. Wszyscy zaprezentowali się w samych pozytywach, nie zabrakło śmiechu i radości. Na uwagę zasługuje klasa VII, która stwierdziła, że jest najlepsza ponieważ: działa razem, ma poczucie humoru, rozumie się bez słów, ma ciekawe pomysły, nigdy się nie nudzi, jest niepowtarzalna, lubi pomagać innym (wykonuje kwiaty z krepiny), lubi się śmiać, zawsze się świetnie bawi, podchodzi do wszystkiego na luzie. Trzecim punktem naszego spotkania było wymyślenie i zaprezentowanie reklamy ,,Ciszy”. Kolejnym zadaniem dla każdej z grup było zaśpiewanie wybranej piosenki karaoke. Wszyscy uczestnicy z entuzjazmem włączyli się do śpiewu i wspólnej zabawy. Przedstawione zostały utwory znane i rzadziej śpiewane, m.in. : ,,Tylko biedronka nie ma ogonka, ,,Mam tę moc”, ,,Baby shark”. Największym hitem okazała się piosenka Zenona Martyniuka ,,Przez twe oczy zielone”. Kolejnym zadaniem do zaprezentowania była scenka odgrywana bez słów i dźwięków ze znanej wszystkim książki, lektury szkolnej lub filmu. Pojawili się mi. in.: ,,Pinokio”, ,,Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, ,,Harry Potter”, ,,W pustyni i w puszczy”. Na koniec każda klasa zatańczyła wybrany przez siebie taniec. Zobaczyć można było wiele stylów np.: macarenę, twista, krakowiaka czy lambadę. Dobry humor nie opuszczał nikogo, nie zabrakło też gromkich oklasków i okrzyków radości. Wiosnę w naszej szkole twórczo powitaliśmy.

                                                                                                                       Marta Wyszomirska

  strona:

  Aktualności

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego
   Trzcianka
   07-221 Brańszczyk
  • (029) 679-44-94

  Galeria zdjęć